بار خدایا!

آبروی مرا به توانگری نگه دار،

و ارزش مرا به تنگدستی از بین مبر که ناچار شوم از روزی خواران تو روزی خواهم،

و از آفریدگان بدکارت مهربانی جویم،

و به ستایش آن کس که به من ببخشاید گرفتار آیم،

و به بدگویی آن کس که به من کمک نکند ناچار شوم…

نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1386/02/25/%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a7/trackback/

ارسال دیدگاه