اعتراضی نکردم …

اول به سراغ یهودی‌ها رفتند

من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم .

پس از آن به لهستانی‌ها حمله بردند

من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم .

آن‌گاه به لیبرال‌ها فشار آوردند

من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم

سپس نوبت به کمونیست‌ها رسید

کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم .

سرانجام به سراغ من آمدند

هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند.

برتولت برشت


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1388/04/02/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%85/trackback/

ارسال دیدگاه