تصویر یکی از اشوبگران چند روز اخیر

منبع : رنگین کمان


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1388/04/04/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%a8%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1/trackback/

ارسال دیدگاه