من به تو نزدیکم

زیر این سقف بلند
پشت دنیای همه تاریکی
من به تو نزدیکم
به تو نزدیکتر از خون روان


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1388/11/21/%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%d9%85/trackback/

ارسال دیدگاه