حداقل دانش

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند
بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند ودوباره بیاموزند.

“الوین تافلر”


QR Code

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://www.blog.nabbasi.com/1389/02/12/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/trackback/

ارسال دیدگاه