شهابی در دل روز (2)

.

افسون طلوع

..

.

اگر خیال چشمانت تا سحرگاه امانم دهد

بر یگانگی خورشید در این سرزمین شک خواهم کرد …


QR Code