تکامل

هفت مفهوم زیبا که بدون هفت چیز دیگر خطرناک است .

  • لذت بدون وجدان
  • دانش بدون شخصیت
  • تجارت بدون اخلاق
  • علم بدون انسانیت
  • عبادت بدون ایثار
  • سیاست بدون شرافت
  • ثروت بدون زحمت

دست نوشته گاندی به نوه اش


QR Code