ارسال برای خرداد

خرداد ۸, ۱۳۸۸

تکامل

هفت مفهوم زیبا که بدون هفت چیز دیگر خطرناک است . لذت بدون وجدان دانش بدون شخصیت تجارت بدون اخلاق علم بدون انسانیت عبادت بدون ایثار سیاست بدون شرافت ثروت بدون زحمت دست نوشته گاندی به نوه اش

» باقی این نوشته را بخوانید ...

خرداد ۳, ۱۳۸۸

teamwork

کار تیمی دردسر یا راه حل ؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|