ارسال برای مرداد

مرداد ۱۰, ۱۳۸۸

آزمایش ذهنها

این مطلب را تا آخر بخوانید و به اتفاقی که می افته کمی فکر کنید (۳۰ ثانیه بیشتر وقت نمی گیره) لطفا به سوالات زیر به سرعت پاسخ دهید: نتیجه چیست؟ ۲+۲ . . ۴+۴ . . ۸+۸ . . ۱۶+۱۶ . . خیلی سریع عددی بین ۱۲ تا ۵ انتخاب کنید. انتخاب کردید؟ حالا […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...