ارسال برای آبان

آبان ۵, ۱۳۸۸

سمفونی رنگها

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم چو گلدان خالی، لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم اگر داغ دل بود، ما دیده ایم اگر خون دل بود، ما خورده ایم اگر دل دلیل است، آورده ایم اگر داغ شرط است، ما برده ایم … دلی سربلند و سری […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|