ارسال برای اردیبهشت

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۸۹

حداقل دانش

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند ودوباره بیاموزند. “الوین تافلر”

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|