ارسال برای مهر

مهر ۲۴, ۱۳۸۹

من بنویسم یا تو؟

موقع نمازش که می شد، فرشته چپ و راست، عزا می گرفتند که چه کنند؛ «إیاک نعبد» را جزء حرفهای خوبش بنویسند یا جزء دروغهایش منبع

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|